خانواده وکودک درون

خانواده قبل از هر چیزی یک سیستم است؛ هر کسی که در این سیستم قرار گرفته باشد، نقش‌های مختلفی دارد. این نقش‌ها در برخی از خانواده‌ها انعطاف ناپذیر و در بعضی از خانواده‌ها انعطاف پذیر است. نقش‌های انعطاف ناپذیر به «ساختار شخصیت قالبی» و نقش‌های انعطاف پذیر به «پرورش انسان‌های با گذشت» منجر می‌شود.

در درون هر خانواده نیازهای اساسی وجود دارد که بایستی برآورد شود. اگر این نیازهای اساسی برآورد نشود، ارتباط شخص با کودک درونش تضعیف می‌شود.

خانواده-خوب، یک-خانواده-خوب، چگونه-یک-خانواده-خوب-باشیم،خانواده، شخصیت-خانوادگی

ویژگی‌های بنیانی خانواده‌ی سالم

خانواده‌ی سالم نیازهای اعضای خود را برآورد کرده و محیط مناسبی برای پرورش آنها ایجاد می‌کند. رابطه‌ی بین اعضای خانواده شفاف و روان است؛ یک آهنگ احساسی مثبتی دارد. خانواده ای که رابطه‌ی خود را با اجتماع به حالت تعادل در آورده است، نه از اجتماع می‌بُرد و نه در برابر فشار اجتماع تسلیم می‌شود. در چنین خانواده‌ای انسان‌های بالغی پرورش می‌یابد.

انسان بالغ

انسان بالغ دارای ویژگی‌های زیر است:

  • (۱) دارای یک مرزبندی شخصیتی است که خوب مشخص شده است.
  • (۲) خودش را با ارزش می‌داند.
  • (۳) بین جوانب مختلف زندگی خود موازنه برقرار می‌کند.
  •  (۴) با احساسات خود آشنا بوده و آنها را بیان می‌کند.

مهم‌ترین چیزی که در روابط خانوادگی بنیان خانواده را تشکیل می‌دهد، رابطه‌ی بین زن و شوهر است. این رابطه هر چقدر سالم باشد اساس خانواده به همان نسبت سالم خواهد بود. در خانواده‌ای که بر بنیان سالمی استوار است آزادی درک، بیان افکار و عواطف، آشکار سازی خواسته‌ها و پرورش خویشتن در جهت دلخواه خود، وجود خواهد داشت. روابط درون خانواده یا این آزادی را زنده نگاه می‌دارد و یا پیوسته به آن تیشه می‌زند.

خانواده-خوب، یک-خانواده-خوب، چگونه-یک-خانواده-خوب-باشیم،خانواده، شخصیت-خانوادگی

قواعد خانوادگی

هر خانواده قواعدی دارد که عملکرد سیستم خانواده را فراهم می‌آورد. این قواعد در خانواده‌ی ناسالم پنهان و پوشیده می‌ماند. در خانواده‌ی سالم قواعد آشکار و روشن و شفاف است. در خانواده سالم وجود مناقشه ها مشخص و شناخته شده است و آشکارا مورد بحث قرار می‌گیرد؛ قواعد مورد استفاده در حل مناقشه‌ها بیش از اندازه واضح بیان شده و برای اعضای خانواده روشن می‌شود.

اما در خانواده‌ی ناسالم حرفی بدون مناقشه زده نمی‌شود؛ چون قواعد مورد استناد پوشیده است، لذا هر چیزی به صورت غیر مستقیم و سر پوشیده بیان می‌شود.

اشخاص پرورش یافته در خانواده‌ی سالم درون کنترلی است یعنی خود فرد بر اعمالش تسلط دارد؛ ولی کسی که در خانواده‌ی ناسالم پرورش یافته باشد، برون کنترلی خواهد بود.

 متأسفانه خانواده‌ی ناسالم نیز مانند خانواده‌ی سالم اغلب اصولی را که به آن پایبند است، از فرهنگ جامعه می‌گیرد. در چنین شرایط اجتماعی، تشکیل خانواده‌ی ناسالم به مراتب آسان‌تر و راحت‌تر از ایجاد خانواده‌ی سالم است. دیدگاه فرهنگی از ازدواج، پدر – مادر، اطاعت، منابع بنیانی مورد استفاده در تشکیل خانواده را به وجود می‌آورد.