توضیحات

ثروتی که لایقش هستید

فهرست:
فصل اول:
………………………….. …………… بياموزيد از چه راهي ثروتمند شويد . . 9
فصل دوم:
………………………….. ………… به قدرت جاذبه ي زندگي مبدل شويد . . 12
فصل سوم:
………………………….. ………………………….. …….. از صفر شروع کنيد . . . 39
فصل چهارم:
………………………….. ……………… به کسب و کارتان توسعه دهيد . . 111
فصل پنجم:
………………………….. …….. پولي را که نياز داريد، به دست آوريد . . 132
فصل ششم:
………………………….. …………………… موارد کاري را رهبري کنيد . .219

آنچه روزها و لحظه ها را سخت و طاقت فرسا ميكند ناتواني و يا جبر روزگار نيست!
بلكه عدم آگاهي مااز اصول و قواعد زندگي است. براي پايان دادن به تمام دردها و
مصيبت ها چاره اي جز فراگيري قوانين زندگي نداريم….